Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cũng là con cái trong nhà
Con trai chẳng phải con trai con gì?