Câu đố chữ gì:

Cùng bỏ đầu bạn giống tôi
Nguyên lành tôi bị kẻ cười người chê
Bạn thì chẳng lẽ ai phê
Ai ai cũng quý cũng mê cũng mừng?