Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cửa gì té ngã sõng soài
Đồng Nai xuôi ngược sớm ra, tối vào?