Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cửa gì sông lớn trong nhà
Rẽ ra sông Hiếu, sông Con xuôi dòng?