Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cửa gì nước mắt mặt trời
Bao năm mẹ Suốt đón chở quân sang?