Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Ăn ở phải biết nhịn nhường
Đời sau sẽ hưởng phước nhà vinh sang?

Đố là sông gì?