Con tuần lộc dẫn đường (con thứ 9) tên gì? tại sao ông già Noel chọn nó làm con dẫn đường?