Câu đố về động vật:

Con gì gian xảo
Mắt sắc, đuôi dài
Chuyên làm điều ác
Chẳng ai bạn cùng
Là con gì?