Câu đố về động vật:

Con gì gian ác
Đêm đêm hú dài
Ăn thịt muôn loài
Không ai bầu bạn
Là con gì?