Câu đố chữ gì:

Chạy không bán đất tý nào
Đến khi y mất bé nhào vào ôm?