Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chẳng ai chăm sóc, vun trồng 

Hễ đâu có đất là liền mọc ngay?