Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Con gì dệt vải, dệt tơ
Chạy đi chạy lại, tinh mơ, tối ngày?
(Là con gì?)