Con chim hay hót.

Nó đứng nó hót cành đa.

Nó ra cành trúc.

Nó rúc nó rúc cành tre.

Nó hót le te.

Nó hót la ta.

Nó hót le te la ta (mà) nó bay vô nhà.

Ấy nó ra ruộng lúa.

Nó múa, nó chơi.

Ơi chim ơi, chim ơi là ới chim ơi, chim ơi là ới chi