Cây cam cây quýt

Cây mít cây hồng

Ta trồng ta ăn

Ta lo ta liệu

Ai trồng thiếu

Thì trồng thêm.