Ngồi chơi trên đất

Là củ su hào

Tập bơi dưới ao

Đen sì củ ấu

Không cần phải nấu

Củ đậu mát lành

Lợn thích củ hành

Chó đòi riềng, sả

Củ lạc đến lạ

Có hạt uống bia

Như mũi chú hề

Là củ cà rốt…

Cùng nhau học tốt

Tất cả hiểu bài

Chẳng có một ai

Mang đầu… củ chuối!