Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Bỏ qua hiềm khích kiên trung
Theo lời chiếu chỉ “Cần Vương” diệt thù
Hương Sơn dấy nghĩa bao năm
Viết nên trang sử liệt oanh anh hùng?