Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Một sống chín ngọn rồng thiêng
Chung nguồn, chung cội Thái, Lào, Việt, Miên?

Đố là sông gì?