Câu đố về vật dụng:

Có miệng mà chẳng nói chi
Bụng phình phình rồng bỏ gì cũng ăn
Là cái gì?