Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Có bà nữ tướng
Vâng lệnh trời ra
Trị voi một ngà
Dựng cờ mở nước?