Câu đố những gì:

Chung tên, bạn ở trong nhà
Chuyện lo việc nước kẻ xa người gần
Còn tôi khuya sớm tảo tần
Đầu sống cuối bãi ngại ngần chi đâu?