Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa gì nổi tiếng tháp cao
Mười hai tầng đặt trên lưng con rùa?