Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chặt không đứt. 

Bứt không rời 

Phơi không khí. 

Chụm không cháy?

Đố là gì?