Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Chẳng thủ trưởng, chẳng thủ kho
Cũng thủ nhưng lại chỉ lo giữ thành?