Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chẳng ai biết mặt ra sao 

Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm?

Đố là gì