Câu đố chân gì:

Chân gì cao ngất lưng trời
Cho đất đổi đời bạn với ngàn mây?