Câu đố về thực vật:

Cha mẹ vốn ở đồng nhà
Tên nghe như có tiếng gà gáy xa
Là cây gì?