Cày trên đồng ruộng trắng phau.
Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm.

Đố là cái gì?