Câu đố về cây:

Cây không ai trèo
Lá không ai hái
Vàng tươi ngậm ngọc
Nơi nơi no lòng?