Câu đố về cây:

Cây gì tiếng trống học trò
Tưởng người quân tử, mải lo nước nhà?