Cây dây leo
 
Bé tí teo
 
Ở trong nhà
 
Lại bò ra
 
Ngoài cửa sổ
 
Và nghển cổ
 
Lên trời cao
 
Hỏi vì sao?
 
Cây trả lời:
 
Ra ngoài trời
 
Cho dễ thở
 
Tắm nắng gió
 
Gội mưa rào
 
Cây mới cao
 
Hoa mới đẹp.