Câu đố về động vật:

Chim gì có cánh không bay
Chỉ bơi với lặn suốt ngày dưới băng?
Chim gì mỏ gõ rất hăng
Bắt sâu bắt bọ cho bằng sạch cây?
Chim gì bắt chước rất hay
Dạy nó nói được tiếng Tây, tiếng Tàu?
Chim gì ở tận hang sâu
Nhả dãi làm tổ, quản đâu mệt mình?
Chim gì biểu tượng hòa bình
Cá nhân loại lẫn chúng mình đều yêu?
(Là những chim gì?)