Câu đố quả gì:

Quả gì tăm tắp hai hàng
Chín rồi bỗng rực sắc vàng ngọt thơm?