Thân em xưa ở bụi tre.
Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra.

Đố là cái gì?

 

Thân em xưa ở bụi tre. Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra.