Với lợn không họ không hàng
Sao người lại ghép tên nàng với tôi.

Với lợn không họ không hàng Sao người lại ghép tên nàng với tôi.