Tượng trưng ước muốn hòa bình,
Là loài chim trắng tung mình bay ra.

Tượng trưng ước muốn hòa bình, Là loài chim trắng tung mình bay ra.