Mùa đông cho chí mùa hè,
Áo long vẫn mặc sân hè ngồi chơi,
Kể gian trông thấy rụng rời,
Mau mau trốn chạy xa nơi chốn này.