Gầm vang rung cả núi rừng,
Nhe nanh nhọn hoắc tự xưng chúa ngàn

Gầm vang rung cả núi rừng, Nhe nanh nhọn hoắc tự xưng chúa ngàn