Đảo điên mắt đỏ hãi hùng,
Đêm đêm tiếng hú dài cùng núi non.

Đảo điên mắt đỏ hãi hùng, Đêm đêm tiếng hú dài cùng núi non.