Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cất gì hơi nước bay ra
Gặp lạnh ngưng tụ, tửu là danh xưng?