Câu đố về đồ vật:

Cái gì để chuốt, để bào
Cột, kèo nhẵn bóng, ghế bàn sáng tươi?