Câu đố về thức ăn:

Cá ăn bỏ sắc, thay huyền
Vào than, ra lửa, thêm đường ngọt tay?