Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Bụng nằm dưới nước
Chứa đầy cá tôm
Cho người muối mặn
Tàu đi tàu về
Làm giàu đất nước?

Đố là gì?