Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Bụng nằm dưới đất
Mồm miệng vàng tươi
Nghèo da, giàu thích?

Đố là gì?