Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Bụng nằm dưới đất
Mồm miệng đen thui Làm giàu đất nước?

Đố là gì?