Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Bụng nằm dưới đất
Mồm miệng đầy đá Quý giá vô cùng?

Đố là gì?