Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Bốn hai tuổi, đậu Giải nguyên
Nước nhà góp sức văn hay võ tài
Nổi danh “ngất ngưởng” hơn người
Tám mươi tuổi vẫn xung phong diệt thù?