Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bốn bề rừng núi trập trùng
Núi cao nhất nước, anh hùng kém ai?