Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Biển nào rộng nhất địa cầu
Ấm êm dân chúng, thái bình nơi nơi?