Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Bằng trái cau
Lau chau đi trước.
(Là gì?)