Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ban hành tiền giấy đầu tiên
Gọi là “Thông bảo hội sao” vua gì?